Zaloguj
Rada Duszpasterska
STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W DIECEZJI OPOLSKIEJ
(fragmenty)

- Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej: PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
-  Kadencja PRD trwa 5 lat.
- Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
W skład PRD wchodzą:
  a) parafianie z wyboru proboszcza;
  b) z wyboru parafian: parafianie wybrani według powyższych zasad diecezjalnych.
- Parafianie wybrani przez proboszcza powinni stanowić 1/3 członków PRD
- Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani.
- Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
  a) maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych;
  b) maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych;
- Po wyborach członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
- Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
- Zebrania PRD zwołuje proboszcz . Rada posiada jedynie głos doradczy. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD a proboszczem rozstrzyga dziekan rejonu.
- Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza we wszelkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
- Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła poprzez uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych służących temu celowi.

Dziękujemy naszej Radzie za zaangażowanie i wszelkie uczynione dobro na rzecz parafii.
Bóg zapłać !!!


Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wybranej dnia 21.11.2010 na 5-letnią kadencję zamieszczono w Gazetce Parafialnej nr 231.

Kolejne wybory - na nową kadencję - miały miejsce 22.11.2015 r.